Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi
Zümre Öğretmenler Toplantıları Zamanı Ve Kapsamı
Ölçme Ve Değerlendirme Servisi
Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi
Matematik Zümresi
Kimya Zümresi
Biyoloji Zümresi
Yabancı Dil Zümresi
Beden Eğitimi Zümresi
Zümre Başkanlığı Görev Dağılımı
Zümre Başkanlığı, Kuruluşu Görev Ve Sorumlulukları
Zümremiz ve Amacı

 

Türk Dili ve Edebiyatı dersinin genel amaçları Tebliğler Dergisi'nin 2370, 2375, 2381, 2393 ve 2098 sayılarında belirtildiği gibi aşağıya çıkarılmıştır:


Edebiyat, Türk dili (dil bilgisi), kompozisyon öğretiminin temel amacı, Anayasamız ve Millî Eğitim Temel Kanunu'ndaki hükümler doğrultusunda, millî ve manevi değerlerine sahip, hoşgörülü, yurt ve dünya meseleleri karşısında düşünce üretebilen, eleştiri yapabilen vatandaşlar yetiştirmektir.

Bu değer ve davranışları kazandırabilmek için ortaöğretimde, öğrencilere verilecek Türk Dili ve Edebiyatı (Edebiyat, Dil Bilgisi ve Kompozisyon) dersinin genel amaçları aşağıdaki maddeler içinde toplanabilir:

 

 1. Millî birlik ve bütünlüğün vazgeçilmez unsurlarının başında gelen Türk dilini, özelliklerini bozmadan ve aşırılığa kaçmadan, edebiyatımızın seçkin eserlerini okutarak öğretmek;
 2. Dilin, millet hayatındaki yerini iyice belirterek, köklü kurallar kazanmış bir dilin eğitim ve öğretimdeki yerini kavratmak;
 3. Öğrencilere dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavratmak; onların duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını, söz veya yazı ile plânlı, etkili, akıcı ve anlaşılır bir şekilde ifade etme kabiliyetlerini geliştirmek;
 4. Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu benimsetmek, okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak;
 5. Türk dilinin kurallı, zengin, üretken ve tarihî geçmişinde çeşitli şekil ve türlerde üstün seviyeli eserler veren köklü bir dil ailesinden geldiği şuurunu yerleştirmek; bugün de Türk dili ile dünya çapında eserler verilmekte olduğunu göstermek;
 6. Yazarken ve konuşurken Türkçe'nin imlâsına, telâffuzuna ve estetik inceliklerine özen gösterilmesinin gereği benimsetilerek bunların yaygınlaştırılmasını sağlamak;
 7. Ortak millî kültür değerleri taşıyan eserlerden faydalanmak suretiyle Türk toplumunun temel değer hükümlerini öğretip benimsetmek;
 8. Türk edebiyatının dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerinin öneminin kavranılmasına imkân ve zemin hazırlamak;
 9. Türk dili ve edebiyatı öğretimi ve eğitimi yoluyla öğrencilere diğer alanlarda da sağlam, dengeli, hür ve sitemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama, sentez ve oluşturma gücü kazandırmak;
 10. Sınıf ve yaş seviyelerine göre dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri sırasında Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazandırmak;
 11. Sözlü ve yazılı olarak metin tahlili ve yeni metinler meydana getirme faaliyetleri arasında, kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanıtarak benimsetmek.

Nurihas Mah. Ülkü Sok. No: 10 Melikgazi (38030) KAYSERİ/TÜRKİYE

Tel : +90 ( 352 ) 225 58 27 / Faks : +90 ( 352 ) 225 64 88 / bilgi@ozelsafa.k12.tr
Tüm hakları saklıdır - Designed_by medyatör