Kimya Zümresi
Zümre Öğretmenler Toplantıları Zamanı Ve Kapsamı
Ölçme Ve Değerlendirme Servisi
Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi
Matematik Zümresi
Kimya Zümresi
Biyoloji Zümresi
Yabancı Dil Zümresi
Beden Eğitimi Zümresi
Zümre Başkanlığı Görev Dağılımı
Zümre Başkanlığı, Kuruluşu Görev Ve Sorumlulukları
Kimyanın Tanımı ve Amacı

 

Herşey kimyasal maddelerden yapılmıştır ve yaptığımız işlerin çoğu kimyasal tepkimeleri içerir. Yemek pişirirken kimyasal tepkimeleri kullanırız. Yemek yedikten sonra, vücudumuzda bu yiyeceklerden besin değeri olanları alabilmek için karmaşık kimyasal tepkimeler olur. Otomobillerimizde yakıt olarak kullandığımız benzin düzinelerce farklı kimyasal maddelerin bir karışımıdır. Otomobili çalıştıran enerji bu karışımın yanmasıyla sağlanır. Ne yazık ki, benzinin yanmasıyla oluşan maddelerin bazılarının duman oluşumuna katkısı vardır. Modern toplumu rahatsız eden çevre sorunlarının çoğunun kimyasal kökenli olmalarına karşın, bu sorunları kontrol eden ve düzelten yöntemlerin büyük oranda kimyasal nitelikli olması da bir çelişkidir. O halde hepimiz şu ya da bu şekilde uygulamacı kimyacılarız, yani kimya herkesi ilgilendirir.
Kimya insanın merak ettiği ve uğraştığı birçok alanla ilişkili olduğu için, bazan "merkez bilim" olarak bilinir. Güneş pilleri, transistörler ve fiber optik kablolar gibi elektronik aletleri iyileştirmek için yeni maddeler geliştiren kimyacılar, kimyanın fizik ve mühendislikle ortak konuları üzerinde çalışırlar. Kanser ya da AİDS e karşı kallanılacak yeni ilaçlar geliştiren kimyacılar kimyanın farmakoloji ve tıp ile ortak alanlarında çalışırlar:
Çoğu kimyacılar kimyanın daha geleneksel alanlarında çalışırlar. Biyokimyacılar canlı organizmalarda oluşan kimyasal işlemlerle ilgilenirler. Fizikokimyacılar kimyanın tümüne yönelen temel soruları yanıtlayabilmek amacıyla, fizik ve kimyanın temel ilkeleriyle çalışırlar. Bu sorular şöyle örneklenebilir. Bazı maddeler birbirleriyle tepkimeye girerken neden bazıları tepkime vermez? Belirli bir kimyasal tepkime hangi hızla oluşur? Bir kimyasal tepkimeden ne kadar faydalı enerji üretilir? Analitik kimyacılar araştırmacıdırlar; kimyasal maddeleri ayırmanın ve tanımlamanın yollarını incelerler. Çevre bilimciler analitik kimyacıların geliştirdikleri yöntemlerin bir çoğunu kullanırlar. Organik kimyacılar dikkatlerini, diğer birkaç elementle birlikte, karbon ve hidrojen içeren maddeler üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Maddelerin büyük çoğunluğu organik kimyasal maddelerdir. Organik ve inorganik kimyanın konuları bazı yönlerden çakışsalar da, inorganik kimyacılar karbon dışında kalan pekçok elementle ilgilenirler.
Kimya "gelişimini tamamlamış" bir bilim olarak düşünülse de kimyanın iç yapısı yanıtlanmamış sorular ve açıklanmamış olaylarla doludur. Modern teknoloji, olağanüstü özellikler taşıyan yeni maddeleri gerektirdiği için, kimyacılar da bu maddelerin üretimi için yeni yöntemler geliştirmelidirler. Modern tıp insan vücudunda özel işlevleri yerine getirebilecek ilaçlara gereksinim duymaktadır. Kimyacılar bu ilaçları basit başlangıç maddelerinden sentezleme yöntemlerini belirlemelidirler. Toplum, kirlilik kontrolunda geliştirilmiş yöntemlere, ender bulunan maddelerin yerini alabilecek şeylere, zehirli atıkların tehlikesiz bir şekilde yok edilmesine ve yakıtlardan enerji elde edilmesinde daha etkin yollara gereksinim duymaktadır.
Bilimdeki ilerleme bilim adamlarının çalışma şekillerine göre oluşur. Bunlar da doğru soruların sorulması, doğru yanıtları vermek için doğru deneylerin tasarlanması ve buluşların mantıklı açıklamalarla yorumlanmasıdır. Bilimsel yöntem daha ayrıntılı bir şekilde gelecek kesimde incelenecektir

KİMYA: 21. YÜZYIL BİLİMİ

Bu Çince karakterlerin Kimyadaki anlamı "Değişim Bilimi" demektir.

Kimya madde ve uğradığı değişikliklerle ilgili bir bilimdir. Temel kimya bilgisi biyoloji, fizik, jeoloji, ekoloji ve diğer bir çok konuda Öğrenciler için gerekli olduğundan kimya genellikle bir merkezi bilim olarak adlandırılır. Gerçekten de kimya yaşamımızın merkezidir; onsuz daha ilkel koşullarda, arabasız, elektriksiz, bilgisayarsız, CD'siz ve diğer birçok günlük konforlarımız olmaksızın daha kısa ömürlü yaşayacaktık.
Kimya çok eski bir bilim olmasına karşın, modern kimyanın kuruluşu, maddeyi daha küçük parçalara ayırarak ve bunun sonucunda bir çok fiziksel özelliklerini ve karakteristiklerini açıklamak için teknolojik ilerlemeler kaydeden bilim adamlarının olduğu on dokuzuncu yüzyıla yayılmıştır. Yirminci yüzyılda teknolojideki bu hızlı gelişme, çıplak gözle görülemeyen şeyleri incelemeye yardımcı olmuştur. Örneğin, bilgisayar ve elektron mikroskopları kullanarak kimyacı -kimyaya dayalı temel birimler olan - atom ve moleküllerin yapısını analiz edebilir ve kendine özgü Özellikleri olan ilaçlan ve çevre dostu tüketim ürünleri gibi yeni maddeler yapabilirler.
Yirminci yüzyılı bırakmaya hazırlanırken gelecek yüzyılda merkez bilminin görevinin ne olacağını sormak uygundur, Hemen hemen kesinlikle, kimya, bilim ve teknolojinin bütün alanlarında önemli rol oynamaya devam edecektir. Madde ve dönüşümleri ile ilgili konulara girmeden önce kimyacıların bugünlerde araştırma yaptığı sahaların bazılarını düşünelim (Şekil 1.1). Kimyaya giriş dersini almak için sebebiniz ne olursa olsun iyi bir bilginin toplum üzerinde ve kişisel olarak sizin üzerindeki etkisi sizi daha değerli kılacaktır.


Kaynak : Genel Kimya Petruccı ve R.Chang
 

Kimya 1-2-3 Derslerinin Amaçları

 

 

  1. Öğrenciyi genel olarak ilmi gerçeklere ulaşmada izlenecek yöntem hususunda, maddenin yapısı ve tabiatını anlamağa çalışan en ön kesimine kadar getirmek.
  2. Bu yol boyunca kendisinden önemli ve çok sayıda bilgiler türetilecek nitelikteki prensiplere önem vermek ve bu prensiplerden kopuk ezbere bilgiler vermekten kaçınmak.
  3. Öğrenciye ilim kaynağının laboratuvarda olduğunu aşılamak, imkân nisbetinde bütün ilmi gerçeklere kendi yapacağı deneylerle ulaşmasını sağlamak, imkânsızlık halinde gösteri deneyleri veya filmlere başvurmak.
  4. Deney sonuçlarının değerlendirilmesinde ve tümevarım da tartışma ve kendi kendine bulma alışkanlığı kazandırmak.
  5.  Kimya labaratuvar çalışmalarında pratik maharetler kazandırmak.
  6. Böylece öğrenciyi kimya dersi disiplini ile ilgili veya ona dayalı bir yüksek öğrenim koluna hazırlamak


 

Kimya Problemleri Nasıl Çözülür?

 


KİMYA PROBLEMLERİ NASIL ÇÖZÜLÜR

Kimya derslerinde karşılaşılan problemler çok karmaşık görünse de, aslında oldukça basittir. Kimya problemlerinin çözümünde farklı yollardan giderek aynı sonuca varmak mümkündür. Yeter ki, verilen ve istenenler belirlensin. Burada, bir kimya probleminin çözümünde dikkat ve takip edeceğimiz bazı önemli noktalardan bahsedeceğiz. 

İlk olarak problemi dikkatlice okuyun. Okurken kesin olarak problemde nelerin verilmiş olduğuna ve neyin sorulduğuna dikkat edin. Varsa bütün özel şartları inceleyin. Problemde geçen terim ve birimlerin anlamlarını kimyasal reaksiyon varsa denklemlerini bilip bilmediğinizi kendinize sorun. Bilmiyorsanız önce bunları öğrenin. 
Kimya problemlerinin çözümünde öğrencilerin en fazla zorluk çektikleri nokta, sorudaki terim ve birimlerle, kimyasal reaksiyonların denklem, ürün ve denkleştirmelerini bilemediklerinden uygulamada nasıl davranmaları gerektiğini kestirememeleridir. Unutulmamalıdır ki bir problemi iyi anlamak problemin çözümünde önemli bir yer tutar. 

İkinci olarak problemi nasıl çözeceğinizi ayrıntılı olarak planlayın. Problemi çözerken ne yapacağınızı ve bunu neden yapacağınızı bilerek hareket edin. Daima problemin en kısa yoldan çözülmesini hedefleyin. 

Üçüncü olarak problemin çözümü sırasında matematiksel işlem yapılırken, hangi sayının neyi ifade ettiğini ve hangi birimleri gösterdiğini kesin olarak belirtin. Meselâ, 
3,6 gram suyun kaç mol olduğunu bulurken,
3,6 ÷ 18 = 0,2 şeklinde kısaca yazmak yerine, 
3,6 gram su ÷18 g/mol su = 0,2 mol su 
olarak yazın. Sayıları böldüğünüz gibi birimleri de bölün. Daha sonra bulduğunuz neticenin birimi ile size sorulan birimin aynı olup olmadığını kontrol edin. Farklı ise ya hatalı çözüm yapılmıştır ya da problemde istenen birime çevirme işlemi unutulmuştur. Bu işlemleri kontrol edip, sonuca gidin. 
Bazı kimya problemlerinin çözümünde denklem kurmak gerekebilir. Böyle problemlerde kurulacak denklemin mümkün olduğu kadar en basit şekilde olmasını sağlayın. Bunun için kurulacak denklemin mümkünse bir bilinmeyenli olanını tercih edin.

Dördüncü olarak problemi çözdükten sonra, akla uygun ve makul olup olmadığını görmek için cevabınızı inceleyin. Meselâ 
3,2 gram suda 4 gram oksijenin bulunduğunu hesaplamışsanız bu cevabın makul olmadığı malûmdur. 
Son olarak bir problemin nasıl çözülmesi gerektiğini anlamadıysanız kesinlikle hemen geçmeyin, en kısa sürede bir başkasının problemi anlatmasını sağlayın. Çünkü, sonraki problemleri çözebilmeniz için bir öncekini anlamış olmanız gerekmektedir. Bir problemi kendinize anlattırdıktan sonra açıklamalar henüz hatırınızda iken benzer problemleri çözün, bu suretle açıklama hafızanıza yerleşsin. 
Yukarıda herhangi bir kimya probleminin çözümü için anlatılan basamaklar size sıkıcı gelebilir. Ama, sabırla bu basamakları izleyip problemleri çözdükçe alacağınız lezzet ve başarma duygusu ile bütün sıkıntıları bir kenara atacağınızı da hiç bir zaman unutmayın.

 

Kimya Dersine Nasıl Çalışılır?

 

Sınavda kimyadan rahat etmek istiyorsanız,öncelikle konu anlatımlı,bir kaynak elinizin altında olmalıdır.Ayrıca yine yeni sisteme göre yazılmış bir soru bankasından yararlanmalısınız.Bu kitaplara nasıl çalışmalıyız?

1.Öncelikle dersi derste öğrenme prensibine göre derslerimizi çok iyi bir şekilde dinlemeliyiz ve derslerimizi aksatmadan takip etmeliyiz.

2.Öğretmenimizi dinledikten sonra anlatılan konu kitaptan ya da dergiden hızlı bir şekilde okunmalıdır.Çözümlü soruların çözümleri kapatılarak sorular yeniden çözülmelidir.Yalnızca takıldığımız zaman çözüme bakılmalıdır.

3.Anlatılan konu ile ilgili testler kolaydan zora doğru çözülmelidir.Kitaptan konu bitirilince soru bankasına geçilmelidir.

4.Konular bitirildikten sonra ,unutulmaması için belirli periyotlarda konuyla ilgili sorular çözülmelidir.

5.Konu ile ilgili çıkmış son 10 yılın soruları incelenerek çözülmelidir.

6.Sınav analizleri iyi yapılmalıdır.Yaptığınız hataları not alarak,bunları diğer sınavlarda tekrarlamamaya özen gösterilmelidir.

7.Sınavlar da yapamadığınız soruların çözümlerini mutlaka öğrenmelisiniz.

8.Yanlış yaptığınız soruların cevaplarını arkadaşlarınızla tartışarak doğrularını öğrenmeye çalışmalısınız.

9.Sınav sonuçlarınız nasıl olursa olsun mutlaka ailenizle paylaşmalısınız.


Nurihas Mah. Ülkü Sok. No: 10 Melikgazi (38030) KAYSERİ/TÜRKİYE

Tel : +90 ( 352 ) 225 58 27 / Faks : +90 ( 352 ) 225 64 88 / bilgi@ozelsafa.k12.tr
Tüm hakları saklıdır - Designed_by medyatör