Beden Eğitimi Zümresi
Zümre Öğretmenler Toplantıları Zamanı Ve Kapsamı
Ölçme Ve Değerlendirme Servisi
Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi
Matematik Zümresi
Kimya Zümresi
Biyoloji Zümresi
Yabancı Dil Zümresi
Beden Eğitimi Zümresi
Zümre Başkanlığı Görev Dağılımı
Zümre Başkanlığı, Kuruluşu Görev Ve Sorumlulukları
BEDEN EĞİTİMİNİN TEMEL FAYDALARI

Adam‘s tarafından belirlenen ve beden eğitiminin temelini oluşturan bilimsel ilkeler şöyledir;
1. Eğitim tüm organizmayı içerir. Zihin - beden bütünlüğü eğitiminin temel felsefesini oluşturur. 

2. Beden eğitimi genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Beden eğitiminin amaçları genel eğitimin amaçlarına uygundur ve bu amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. 

3. Beden eğitimi etkinlikleri büyüme ve gelişme için temeldir. İnsan organizmasının optimum gelişmesi büyük kas gruplarının katıldığı bedensel etkinliklere bağlıdır. 

4. Beden eğitimi, serbest zamanların kullanımına katkıda bulunur. 

5. Beden eğitimi, kendini ifade etme ve yaratıcılık olanakları sağlar. Bedenin, duyguları ifadede kullanılması, yeni hareketlerin yaratılmasında zengin olanaklara sahiptir. 

6. Beden eğitimi kültürel gelişmeye katkıda bulunur. Estetik beğeniye ve artistik üretime olanak sağlar. 

7. Beden eğitimi, duyguların kontrol edilmesine katkıda bulunur. Oyun ve spor ortamındaki etkileşim duyguların boşalımı ve kontrolü için uygun olanaklar sağlar. 

8. Beden eğitimi, karakter ve kişilik gelişimine katkıda bulunur. Güçlü bağlar, bağlılık, grup etkileşimi, oyun ve spor alanlarında görülen özelliklerdir. bu özelliklerin kişilik gelişimin katkıları vardır. Takım arkadaşlarına, rakibe uyum, toplumsal uyumun sağlanmasına etkili olur. 

9. Beden eğitimi, organik gelişme (fiziksel uygunluk) katkıda bulunur. 

10. Psikomotor becerileri geliştirir. 

11. Sağlık ve korunma alışkanlıklarının gelişimini sağlar. 

12. Zihinsel gelişim için olanak salar. 

13. Demokratik süreçlere katkıda bulunur. Sınıf etkinliklerinin planlaması ve yürütülmesinde tüm bireylerin katılımı gereklidir. 

14. Beden eğitiminin temelinde biyoloji, psikoloji ve sosyoloji belirtileri yer alır. Programların planlanmasında bu alanlardan yararlanılır. 

15. Beden eğitimi, bireyin gereksinimlerine dayanır. Hareket, en temel gereksinme olarak kabul edilir. Fiziksel etkinlik yaşamak için gereklidir. Duran modern yaşam, bu bağlamda beden eğitiminin daha da nemli kılar. 

16. Oyun, eğitsel potansiyele sahip içgüdüsel bir dürtüdür. Oyunun dinamik niteliği bireylerin daha uygun davranış biçimleri elde etmelerinde kullanılabilir.

Beden Eğitiminin Tanımı

Beden Eğitimi Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin beden ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşaması birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi yardımsever insan haklarına saygılı dürüst davranması zeki ruhsal ve bedensel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır. Beden eğitimi insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında büyük rol oynar Spor beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış üst düzeyde yapıldığında fizyolojik psikolojik estetik teknik özellikleri gerekli kılan yarışmaya dayalı ve katı kurallarla çevrili bir 

tekinliktir Spor başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Bunun için bedensel açıdan daha yetenekli olanların seçilmesi ve seçilenlerin sürekli ve yoğun bir eğitimle yetiştirilmeleri gerekir. Spor gerçek anlamda başarı gücünün artırılması ve kişisel açıdan en yüksek noktaya çıkarılması yolunda gösterilen yoğun çabadır Yönden Sporun Önemi

1.İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları kazandırır. 
2.Kültürel zevk duyarlılık sağlar
3.Serbest zamanları değerlendirme davranış ve becerileri kazandırır

Toplumsal Yönden Sporun Önemi
1.Yeni bir gün ve faaliyete istekli ve kuvvetli başlamayı sağlar
2.Toplumsal sorumluluğu geliştirir
3.Kendini kontrol etmeyi başkalarına kurallara saygıyı öğretir
4.Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir
5.Birlikte olma birlikte iş yapma ve bireyin toplumda kendisini belirlemesine olanak verir

Ekonomik Yönden Sporun Önemi
1.İş gücünü artırır
2.Yapıcı ve üretici yeteneklerini geliştirir
3.İş görev ve meslek sorumluluğu kazandırır
4.Bilgi alanında ihtisaslaşmayı ve yaratıcılık gücünü geliştirir

Çocuk ve Gençler için Spor Eğitiminin Önemi
1.Spor etkili ve çekici bir eğitim unsurudur. 
2.Bireyi topluma hazırlar. 
3.Kişiyi toplumun en önemli ve onurlu bir üyesi yapar. 
4.Genç nesillerin yapıcı yaratıcı ve üretici olmasında sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya büyük etkisi olmaktadır. 
5.Spor bir tedavi yöntemidir. 
6.Toplumların eğitim ve kültür düzeylerini artırır.

1.Başarıyı arttıran en önemli husustur. 
2.İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rolü vardır. 
3.Kişilere statü kazandırır gelir düzeylerini artırır. 
4.Bir rekabet mücadele işbirliği ve uyum sağlar. 
5.Spor kötü alışkanlıklardan daha kolay kurtulmaya yardımcı olur. 

Ulusal ve Uluslararası İlişkilerde Sporun Önemi
1.Spor iç ve dış turizmin gelişmesine katkıda bulunur. 
2.Spor diploması alanında kendisini kabul ettirmiştir. 
3.Çağımızda spor bir Bilim olarak ele alınmıştır. 
4.Spor kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. 

Beden Eğitiminin Gelişimdeki Rolü

Atatürk ilkeleri ve inkılapları Anayasa Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı mutlu iyi Ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi yapıcı yaratıcı ve üretken milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirmeleri genel amaçtır. 

1.Atatürk’ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme. 
2.Sinir kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme 
3.İyi duruş alışkanlığı edinebilme 
4.Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme 
5.Tabiatı sevme temiz hava ve güneşten faydalanabilme. 
6.Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını önemini kavrayabilme törenlere katılmaya istekli olma. 
7.Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri tavır ve alışkanlıklar edinebilme. 
8.Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme. 
9.Görev ve sorumluluk alma lidere uyma ve liderlik yapabilme 
10. Kendine güven duyma yerinde ve çabuk karar verebilme 
11.Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanabilme 
12.Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi beceri tavır ve alışkanlıklar edinebilme 
13.İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme. 

1.Beden eğitimi genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Beden eğitiminin amaçları genel eğitimin amaçlarına uygundur ve bu amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. 
2.Beden eğitimi duyguların kontrol edilmesine katkıda bulunur. Oyun ve spor ortamındaki etkileşim duyguların boşalımı ve kontrolü için uygun olanaklar sağlar. 
3.Beden eğitimi serbest zamanların kullanımına katkıda bulunur. 
4.Beden eğitimi karakter ve kişilik gelişimine katkıda bulunur. Güçlü bağlar bağlılık takım ruhu grup etkileşimi oyun ve spor alanlarında görülen özelliklerdir. Bu özelliklerin kişilik gelişimine katkıları vardır. Takım arkadaşlarına rakibe uyum toplumsal uyumun sağlanmasına etkili olur. 
5.Psikomotor becerileri geliştirir. 
6.Sağlık ve korunma alışkanlıklarının gelişimini sağlar. 
7.Zihinsel gelişim için olanaklar sağlar. 
8.Beden eğitimi organik gelişimlere katkıda bulunur. 
9.Beden eğitiminin temelinde biyoloji psikoloji ve sosyoloji belirtileri yer alır. Programların planlanmasında bu alanlardan yararlanılır. 

Ulusların geleceği yetişmiş ve yetişmekte olan gençlerin fiziksel ve ruhsal olgunluğuna bağlıdır. Uygarlık bireye verilen önem ve bu önemle bağlantılı olarak ona verilen eğitime dayanır. Eğitimden beklenen bireylerin gizli güçlerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak en üst düzeyde geliştirilmesine yardım etmektir.

Bireyleri fiziksel zihinsel duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak eğitimdeki amacın yerine gerçekleştirilmesi bireyin zihinsel eğitimi yanında fiziksel eğitimi ile olasıdır. Beden eğitimi genel eğitimin vazgeçilemez bir parçasıdır.

İnsan organizması hareket için yaratılmıştır. Hareket bir organizmanın normal fonksiyonlarının devam ettirilmesinde ve sağlıklı olmasında gereklidir. Hareket; toplumsal deneyim sağlık ve fiziksel uygunluk vücut dengesini araştırma estetik deneyim gerginliğin boşaltılması mükemmel ve üstün oluş boyutlarında incelenmekte ve hareketin çok boyutluluğu tanımlanır. Hareket etmeyi öğrenme ve hareketler aracılığı ile katkıda bulunur. Bu çerçevede beden eğitimi bireyin fiziksel psikomotor zihinsel duygusal ve toplumsal gelişimine katkı amacına yönelik organize edilmiş bedensel etkinliklerin tümü olarak ele alınabilir.

Beden Eğitimi Ve Spor Nedir?


Bene Eğitimi Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktadır. İnsanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir yol üzeride yol almasında büyük rol oynar. Kısaca beden eğitimi bireyin beden sağlığını, ruh sağlığını, beden gelişiminin yanında beden becerilerini de geliştirmeye yönelik, gerekirse çevresel koşullara ve katılımcıların özelliğine göre değiştirilebilen esnek kurallara dayalı oyuna, jimnastiğe, spora dönük araştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir.
Spor, beden eğitimi faaliyetlerini özelleştirerek çeşitli branşlarda somutlaşmış, üst düzeyde yapıldığında fizyolojik, psikolojik, estetik, teknik kurallarla çevrili bir etkinliktir)

Spor özünde bir “yarışma – kazanma” öğesi içermekte; bu yüzden kaynaklanan gelişme süreçleri içinde de, özünden yitirmek sizin, boş zaman uğraşı olmanın yanı sıra “tam zaman uğraşı – meslek” olma niteliğini edinmektedir
Beden Eğitiminin Önemi:
• İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi davranış alışkanlıkları kazandırır. 
• Liderlik, hoş görü, arkadaşlık, iyiyi, doğruyu ve güzeli taktir etme gibi alışkanlıklar kazandırır.
• İş gücünü arttırır.
• Bireyi topluma hazırlar.
• Bedensel ve ruhsal eğitim aracıdır.
• Kendine karşı güven duygusu geliştirir.
• İş, görev ve meslek sorumluluğu kazandırır.
• Yeni gün ve faaliyete istekli başlamayı sağlar,toplumların eğitim ve kültür düzeyini arttırır.
Beden Eğitiminin Tarihçesi
Sporun kökeni ilk insansı yaratıkların itişip oynaşmasına, yani yüz binlerce yıl öncesine dayandığını biliyoruz. Canlılığın tek belirtisi olan hareket, ayrıca vücut eğitiminin de başlıca vasıtası olduğu için, bir bakıma hareketin tarihi demek olan beden eğitimi insan hayatıyla çok sıkı bir ilişki halindedir. 
İnsanların ilk kez “boş zaman” üretmeleri ve varoluşlarının önceki aşamalarında geliştirdikleri araçlı – araçsız doğayla savaşın benzetim yollarıyla bu boş zamana uygulamaya başlamalarında gelişmeye başlayan spor, binlerce yılı geçen tarih yolculuğu sırasında, bir bölümü barışçı, öteki saldırgan diye nitelenebilecek değişik kullanım biçimleri almıştır.
Temelde “yurttaş yarışmaları” olan eski olimpiyat oyunlarının zafer ödülü barışı simgeleyen defne yapraklarından bir taçtı. Bunun anlamı ise gayet açıktır. Spor; barışın, dostça yarışmaların simgesidir. 
Beden Eğitiminin Çocuk Gelişimine Etkisi
a) Fiziksel Gelişime Etkisi: Gelişim çağında aşırılığa yapmadan yapılacak çalışmalar, kemik dokusu gelişimini, kasların iyi beslenmesini, eklemlerin işlekliğinin ve dokusal sağlığının korunmasını ve organik sistemin dayanıklılığını geliştirir. En önemlisi de merkezi sinir sistemine bol oksijen ulaştırabilmesi, fiziksel faaliyetlere, mental olarak daha iyi uyum sağlamayı kolaylaştırmaktadır.
b) Psikomotor Gelişimine Etkisi: Çocuğun zihinsel ve duygusal psikolojik etkilerinin davranış haline gelmesidir. Bu psikomotor gelişimleri 3 grupta inceleyebiliriz. 
• Genel davranış ve genel davranış değişiklikleri: Çocuğun toplum içinde kişiliğini belirleyen, görüntüsünü oluşturan davranışların tümünde görülen değişikliklerdir.
• Motor davranış ve değişiklikleri: Bireyin yanıt olarak yaptığı hareketlerdir. Kaçmak, saldırmak, konuşmak gibi.
• Kompleks davranışlar ve değişiklikleri: İlk iki grupdaki davranış değişikliklerinin bir arada bulunmasıdır. Çocuğun davranış bütünlüğünü oluşturur

c) Zihinsel Gelişimine Etkisi:
Beden eğitimi bilginin elde edilmesi, anlaşılması ve içgörü kazanma gibi zihinsel gücün malzemesini oluşturur. Bu malzeme yorum yapabilme, değerlendirme, karar verme, düşünme süreçlerinde kullanılır. 
Beden eğitimi etkinlikleri aracılığıyla çocuk, sağlık ilkeleri ve hareketin yaşamdaki önemini kavrar. İnsan hareketinin doğası, büyüme ve gelişmekteki önemi, temizlik, hastalıklardan korunma, dengeli ve yeterli beslenme, iyi sağlık alışkanlıkları v.b konularda bilgi edinir

BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN FAYDALARI

1. Sağlığınızın değerini anlamanıza yardımcı olur. 
2. Yaşam kalitenizi arttırmanıza ve geliştirmenize yardımcı olur. 
3. Fiziksel performansınızı geliştirir. 
4. Kalp rahatsızlığı riskini azaltır. 
5. Maksimum oksijen kapasitenizi arttırır. 
6. Yüksek tansiyon riskini veya ilerlemesini azaltır. 
7. Yüksek tansiyonu olanların, tansiyonu kontrol altında tutmasına yardımcı olur. 
8. Kandaki Triglycerid seviyesinin azaltır. 
9. Kandaki iyi kolestrolu (HDL) artırır. 
10. Dinlenme kalp atımını düşürür. 
11. Kalp - damar dolaşımını geliştirir. 
12. Anaerobik eşiği arttırır, bu da çabuk yorulmayı ve dolayısıyla kanda laktik asit birikiminin erken oluşmasını engeller. 
13. Kalp rezervini artırır. 
14. Kalbinizin bir atımda vücuda pompaladığı kan miktarını artırır. 
15. Vücut ısınızı soğutma için, deri yüzeyine gerekli kan akış kabiliyetini artırır. 
16. Akciğer kapasitenizi arttırarak, oksijenin akciğerlerden kana geçebilme kabiliyetini arttırır. 
17. Kalp krizi geçirdikten sonra, hayatta kalma şansınızı arttırır. 
18. Koronerde kan pıhtılaşma hassasiyetini düşürür. 
19. Kandaki yoğunlaşmayı azaltır 
20. Kalbinizin daha verimli pompalama işlevini yapmasını sağlar 
21. Kanınızın kan plazma hacmini genişletir. 
22. Orta seviyeli egzersizler sırasında, kalp atım sayısını düşürür. 
23. Anormal nabız atım incinmelerini azaltır. 
24. Kaslarınızın kandan oksijen çıkarma kabiliyetini artırır. 
25. Çarpıntı riskini azaltır. 
26. Çok çeşitli sebeplere bağlı baş ağrılarından kurtulmanızı sağlar. 
27. Hamilelikte karşılaşılan birçok rahatsızlıklardan (ör. kabızlık, belağrısı, mide ekşimesi gibi) kurtulmanızı sağlar. 
28. Sıcaklığa karşı tahammülünüzü artırır. 
29. Endişe ve kuruntularınızı azaltır. 
30. Streslerden korunmaya ve kurtulmaya yardımcı olur. 
31. Vücudun üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı direncini artırır. 
32. Şeker hastalığınızın gelişme riskini azaltır. 
33. Şeker toleransınızın gelişmesini sağlar. 
34. Prostat kanserinin gelişme riskini azaltır. 
35. Sigarayı bırakmanıza yardımcı olur. 
36. Bağırsak kanserinin gelişme riskini azaltır. 
37. Göğüs kanserinin gelişme riskini azaltır. 
38. Eklem rahatsızlıklarından dolayı, eklemlerin bozulma oranını yavaşlatır. 
39. Kan şekerinin kontrol altında tutulması için gerekli insulin miktarının düşürülmesine yardımcı olur. 
40. Yüksek tansiyona bağlı ciddi komplikasyonlara maruz kalma oranını azaltır. 
41. Yaralanmalara karşı korunmayı sağlar. 
42. Eklemlerdeki kıkırdak dokunun yoğunluğunu arttırır. 
43. Stresle başa çıkmanıza yardımcı olur. 
44. Bağışıklık sisteminizin iyi şekilde çalışmasını geliştirir. 
45. Kabızlıktan kurtulmanıza yardımcı olur. 
46. Depresyonun hafifletilmesine ve atlatılmasına yardımcı olur. 
47. Soğuk ortamlara çabuk adapte olma kabiliyetinizi artırır. 
48. Bel ağrılarının hafiflemesine ve kurtulmanıza yardımcı olur. 
49. Bel ağrılarından doğan sıkıntıların azalmasını sağlar. 
50. İnsuline karşı,doku duyarlılığını artırarak, kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur. 
51. Yüksek tansiyonu kontrol için alınan ilaçların, yan etkilerine karşı koymaya yardımcı olur. 
52. Eklem esnekliğini korur ve gelişmesine yardımcı olur. 
53. Eğer yüksek tansiyonunuz varsa, bunu kontrol etmek için aldığınız ilaç ihtiyacını 20 - 30 % azaltır. 
54. Kemik erimesi hastalığı riskinin gelişmesini azaltır. 
55. Zihinsel uyanıklılığınızı artırır. 
56. Yaşa bağlı olarak oluşan kemik bozulmalarının yavaşlamasına yardımcı olur. 
57. Endometriyoya karşı riski azaltır. 
58. Eklem rahatsızlıklarından doğan acılara karşı koyma toleransınızın artmasını sağlar. 
59. Kilonuzu korumanıza veya kilo kaybetmenize yardımcı olur. Sadece diyet yaparak değil. 
60. Yaratıcılık gücünüzün artmasına yardımcı olur. 
61. Yağsız vücut dokularınızın korunmasına yardımcı olur. 
62. Sağlık harcamalarının ve ilaç kullanımının azalmasına yardımcı olur. 
63. Yabancı madde kullanımı ile mücadeleye yardımcı olur. 
64. Fazla kalorilerin yakılmasına yardımcı olur. 
65. Yüksek oranda gıda tüketmenizi sağlar, fakat buna rağmen, kalori dengenizin aynı kalmasına yardımcı olur.
66. Ağır ilerleyen şişmanlığa karşı korur. 
67. Denge ve koordinasyonunuzun gelişmesine yardımcı olur. 
68. İştahınızın kısa süreli etkilerle azaltılmasına yardımcı olur. 
69. Ani kabarmaların üstesinden gelmeye yardımcı olur. 
70. Yaşlı bireylerdeki kısa süreli belleklerin gelişmesine yardımcı olur. 
71. Adet kanamalarından doğan belirtilerin hafiflemesine yardımcı olur. 
72. Genel ruhsal durumunuzun gelişmesini sağlar. 
73. Kolay ve iyi uyumanıza yardımcı olur. 
74. Kilo kaybına, özellikle vücuttaki yağdan kaybetmenize yardımcı olur. 
75. Kemiklerinizin kırılmalara karşı direncini ve yoğunluğunu artırır. 
76. Dinlenme durumundaki metabolik seviyeyi korumanıza yardımcı olur. 
77. Kassal güç seviyenizi arttırır. 
78. Kassal dayanıklılık seviyenizi artırır. 
79. Egzersizden sonra çabuk toparlanabilme kabiliyetinizi artırır. 
80. Uygun kas dengenizi korumanıza yardımcı olur. 
81. Özel hayatınızın istenen doyumda ve düzeyde artmasını sağlar. 
82. Vücudunuzun dik durmasının gelişmesini sağlar. 
83. Egzersiz sırasında vücudun enerji elde etmede yağ kullanabilme kabiliyetini arttırır. 
84. Solunum sistemindeki kasların gücünün ve dayanıklılığın artmasını sağlar. 
85. İyi bir fiziksel görünüş sağlar. 
86. Kendinize olan güven duygunuzu arttırır. 
87. Rahat olmanıza yardımcı olur. 
88. Kısa süreli bilgileri hafızanızda tutma kabiliyetini geliştirir. 
89. İşveriminizi arttırır. 
90. Bol enerji verir. Günlük hayatınızda acil durumlarda ihtiyacınız olan enerjiyi sağlar ve sonradan ihtiyaç olabilecek daha fazla enerjinizi korumanıza yardımcı olur. 
91. Hastalıklara bağlı olarak iş günü kaybınızı azaltır. 
92. Bağımsız hayat tarzını korumanıza yardımcı olur. 
93. Yeni insanlarla karşılaşmanıza ve yeni arkadaşlar edinmenize yardımcı olur. 
94. Fiziksel zindeliğinizi geliştirerek, hayata daha yaratıcı olarak adapte olmanızı sağlar. 
95. Aktiviteler, kemiklerin güç depolamasına ve orta şiddetli egzersizler sırasında daha fazla baskı yaparak hem daha çok güç depolamasına hem de kemik yoğunluğunun artmasını yardımcı olur. 
96. Egzersiz, bağ ve bağ dokularını kuvvetlendirerek, yaşa bağlı olarak oluşabilecek sakatlıkları azaltır. 
97. Önceden hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişilerin, yorgunluğa karşı direncini artırır ve dinçlik hissinin oluşmasını sağlar. 
98. Hatta kalp hastaları bile, kalp ve solunum sistemlerini çalıştırıcı egzersizler yaparak, hastalığının üstesinden gelmek için gayret sarf ederek, korkularından kurtulmalarına ve normal yaşamlarına dönmelerine yardımcı olur. 
99. Spor yapmak, sıkıntılarınızın azalmasına, eğlenme ve neşelenmenize, kısaca hayattan zevk almanıza yardımcı olur.


Nurihas Mah. Ülkü Sok. No: 10 Melikgazi (38030) KAYSERİ/TÜRKİYE

Tel : +90 ( 352 ) 225 58 27 / Faks : +90 ( 352 ) 225 64 88 / bilgi@ozelsafa.k12.tr
Tüm hakları saklıdır - Designed_by medyatör